Logo

Tidigare föredrag

Henrik Larsson

Diskretionär Portföljförvaltare, SEB

tisdag, 26 april 2022

HA1

Beskrivning

[ENG below, event in SWE]
CBS Välkomnar Henrik Larsson, Diskretionär Portföljförvaltare på SEB!

Henrik kommer bjuda på en intresseväckande föreläsning om nuläget på de finansiella marknaderna ur ett makroekonomiskt perspektiv!

Henrik förvaltar diskretionära modellportföljer för kunder inom SEB Private Banking i Sverige. Förvaltningen sker dels utifrån egna totalportföljer där Henrik ansvarar för förvaltningen av samtliga fyra tillgångsslag – Svenska aktier, Utländska aktier, Räntebärande och Hedgefonder, dels i portföljer som samförvaltas med övriga tre förvaltare i teamet och där Henrik ansvarar för tillgångsslagen Räntebärande och Hedgefonder.

För att kunna delta behöver du vara medlem i Chalmers Börssällskap. Detta blir du enklast i vår app, registrera dig som medlem och betala 50 kr direkt i appen. Medlemskapet gäller hela verksamhetsåret.

SEB bjuder på lunch!
_______________________________________________________
CBS Welcome Henrik Larsson, Discretionary Portfolio Manager at SEB!

Henrik will offer an interesting lecture on the current situation in the financial markets from a macroeconomic perspective!

Henrik manages discretionary model portfolios for customers within SEB Private Banking in Sweden. The management is partly based on his own total portfolios, where Henrik is responsible for the management of all four asset classes - Swedish equities, Foreign equities, Interest-bearing and Hedge funds, and partly in portfolios that are co-managed with the other three managers in the team and where Henrik is responsible for the fixed-income and Hedge funds.

To be able to participate, you need to be a member of Chalmers Börssällskap. This will be easiest for you in our app, register as a member and pay SEK 50 directly in the app. The membership is valid for the entire academic year.

SEB offers lunch!

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår